Anna W    piątek, 15, luty 2013 21:35
Kalendarz roku szkolnego 2012 2013

 

 

Kalendarz roku szkolnego

2012 / 2013

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Szkoła Podstawowa nr 17 w ZE 2

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2012 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2012 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe:


14-27 stycznia 2013 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca-2 kwietnia 2013r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  (klasy 6):
 

4 kwietnia 2013
(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

 

6

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ( dzieci których rodzice nie mogą zapewnić opieki mają zapewnioną w szkole opiekę w świetlicy)

 

2 listopad 2012

4 kwiecień 2013

29 kwiecień 2013

30 kwiecień 2013

2 maj 2013

31 maj 2013

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN

z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. 3))

 

7

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 

28 czerwca 2013 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8

Ferie letnie

28 czerwca - 1 września 2013 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt ze szkołą