Anna W    środa, 27, luty 2013 18:52
Regulamin świetlicy

Regulamin Świetlicy Szkolnej w SP 17

 

I Zapisy ogólne:

 1. Świetlica jest miejscem odpoczynku, rekreacji i działań twórczych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 17, w którym uczniowie spędzają czas zarówno przed jak i po zajęciach lekcyjnych.
 2. W zajęcia świetlicy szkolnej mogą brać udział uczniowie ze wszystkich klas.
 3. Uczestnikami zajęć świetlicowych są uczniowie, którzy zostali zgłoszeni przez rodziców/opiekunów i przyjęci zgodnie z procedurą, stanowiącą osobny dokument ZE2.
 4. W pomieszczeniach na parterze budynku odbywają się zajęcia dla uczniów tylko
  z klas I-III
 5. Świetlica organizuje zajęcia w godzinach wynikających z zatwierdzonego przez organ prowadzący Arkusza Organizacyjnego placówki.

II Obowiązki rodziców/opiekunów

 1. Rodzic/opiekun na karcie przyjęcia (zał. do reg. nr 1) określa godziny pobytu dziecka i sposób opuszczania świetlicy (samodzielnie lub pod opieką osób upoważnionych)
 2. Rodzic/opiekun wywiązuje się z ustaleń dotyczących punktualnego odbioru dziecka pod rygorem wykreślenia dziecka ze świetlicy.
 3. Rodzic/opiekun pokrywa koszty zniszczonych przez ucznia środków dydaktycznych i urządzeń podczas zajęć świetlicowych.

III Obowiązki uczniów w świetlicy

 1. Uczniowie do świetlicy przychodzą same bądź pod opieka rodziców.
 2. Uczniowie przestrzegają zasad jakie obowiązują w świetlicy i wykonują polecenia nauczycieli.
 3. Uczniowie przychodzą do świetlicy w sezonie jesienno-zimowym  w obuwiu zmiennym.
 4. Uczniowie przychodzą do świetlicy bez wierzchnich ubrań, a plecaki pozostawiają w miejscach do tego przeznaczonych.

IV Obowiązki wychowawców w świetlicy

 1. Nauczyciele przyjmują obowiązki opiekuńczo-wychowawcze nad uczniem w momencie zgłoszenia się dziecka do świetlicy i wpisania go na listę obecności.
 2. Nauczyciele w świetlicy starają się w miarę możliwości stworzyć warunki, umożliwiające uczniom przygotowanie się do zajęć szkolnych.
 3. Po godzinach pracy świetlicy w przypadku niezgłoszenia się rodzica/ opiekun
  i braku kontaktu z nim nauczyciel ma obowiązek powiadomić odpowiednie organa.
 4. W sytuacjach nadzwyczajnych nauczyciel  przejmuje odpowiedzialność za uczniów skierowanych do świetlicy na polecenie dyr. lub wicedyrektora ZE 2.   
 5. Nauczyciele prowadzą systematycznie wszelką dokumentację wynikającą
  z przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów
 6. Nauczyciele współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem
  i rodzicami w rozwiazywaniu problemów wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

Kontakt ze szkołą