Artykuły
06March REGULAMIN MONITORINGU
Joanna  

REGULAMIN MONITORINGU (KLIK)

Czytaj więcej:
 
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Anna W   Written on 09.01.2018

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY (klik)

Czytaj więcej:
 
Regulamin świetlicy
Anna W   Written on 27.02.2013

Regulamin Świetlicy Szkolnej w SP 17

 

I Zapisy ogólne:

 1. Świetlica jest miejscem odpoczynku, rekreacji i działań twórczych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 17, w którym uczniowie spędzają czas zarówno przed jak i po zajęciach lekcyjnych.
 2. W zajęcia świetlicy szkolnej mogą brać udział uczniowie ze wszystkich klas.
 3. Uczestnikami zajęć świetlicowych są uczniowie, którzy zostali zgłoszeni przez rodziców/opiekunów i przyjęci zgodnie z procedurą, stanowiącą osobny dokument ZE2.
 4. W pomieszczeniach na parterze budynku odbywają się zajęcia dla uczniów tylko
  z klas I-III
 5. Świetlica organizuje zajęcia w godzinach wynikających z zatwierdzonego przez organ prowadzący Arkusza Organizacyjnego placówki.

II Obowiązki rodziców/opiekunów

 1. Rodzic/opiekun na karcie przyjęcia (zał. do reg. nr 1) określa godziny pobytu dziecka i sposób opuszczania świetlicy (samodzielnie lub pod opieką osób upoważnionych)
 2. Rodzic/opiekun wywiązuje się z ustaleń dotyczących punktualnego odbioru dziecka pod rygorem wykreślenia dziecka ze świetlicy.
 3. Rodzic/opiekun pokrywa koszty zniszczonych przez ucznia środków dydaktycznych i urządzeń podczas zajęć świetlicowych.

III Obowiązki uczniów w świetlicy

 1. Uczniowie do świetlicy przychodzą same bądź pod opieka rodziców.
 2. Uczniowie przestrzegają zasad jakie obowiązują w świetlicy i wykonują polecenia nauczycieli.
 3. Uczniowie przychodzą do świetlicy w sezonie jesienno-zimowym  w obuwiu zmiennym.
 4. Uczniowie przychodzą do świetlicy bez wierzchnich ubrań, a plecaki pozostawiają w miejscach do tego przeznaczonych.

IV Obowiązki wychowawców w świetlicy

 1. Nauczyciele przyjmują obowiązki opiekuńczo-wychowawcze nad uczniem w momencie zgłoszenia się dziecka do świetlicy i wpisania go na listę obecności.
 2. Nauczyciele w świetlicy starają się w miarę możliwości stworzyć warunki, umożliwiające uczniom przygotowanie się do zajęć szkolnych.
 3. Po godzinach pracy świetlicy w przypadku niezgłoszenia się rodzica/ opiekun
  i braku kontaktu z nim nauczyciel ma obowiązek powiadomić odpowiednie organa.
 4. W sytuacjach nadzwyczajnych nauczyciel  przejmuje odpowiedzialność za uczniów skierowanych do świetlicy na polecenie dyr. lub wicedyrektora ZE 2.   
 5. Nauczyciele prowadzą systematycznie wszelką dokumentację wynikającą
  z przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów
 6. Nauczyciele współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem
  i rodzicami w rozwiazywaniu problemów wychowawczych.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej:
 
STATUT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2
Anna W   Written on 09.01.2018

STATUT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2 (klik)

Czytaj więcej:
 
Regulamin szatni
Anna W   Written on 27.02.2013

Regulamin szatni SP 17

 

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 17 posiada osobistą szafkę w szatni

2. Szafka przydzielana jest uczniowi na cały rok szkolny

3. Każdy uczeń posiada czterocyfrowy, osobisty kod dostępu do szafki.

4. Kodu nie można przekazywać innym osobom

5. Zabrania się otwierania innych szafek uczniowskich niż swoją.

6. Jeżeli uczeń zapomniał kod, może poprosić panią szatniarkę o otworzenie szafki specjalnym kluczem.

7. Każde nieprawidłowości w działaniu zamka szyfrowego należy zgłaszać pani szatniarce.

8. Szafki przeznaczone są do przechowywania: odzieży, strojów sportowych, książek oraz rzeczy osobistych.

9. Zabrania się przechowywania w szafkach: żywności, pieniędzy, cennych przedmiotów oraz przedmiotów i materiałów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia

 np. ostrych narzędzi, środków chemicznych, używek.

10. Każdy uczeń jest zobowiązany utrzymać porządek w swojej  szafce.

11. Pod koniec roku szkolnego każdy uczeń zobowiązany jest opróżnić i posprzątać swoją szafkę.

12. Nie można podpisywać szafek, ani w inny sposób jej zaznaczać jak tylko poprzez umieszczenie w prawym, górnym rogu drzwiczek (w specjalnym zagłębieniu) dodatkowej karteczki.

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże dokonane w szafkach.

14. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach, może otworzyć kluczem każdą szafkę w celu sprawdzenia czy przestrzegany jest regulamin szatni.

 DYREKTOR ZE 2

Jarosław Skorulski

 

 

Czytaj więcej:
 


Kontakt ze szkołą