02November Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2018
Anna W  

 

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. GEN WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

 Opis projektu

1. Tytuł projektu

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

2. Okres realizacji

wrzesień – grudzień 2018r.

3. Skrócony opis projektu

   

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci   i młodzieży na okres wrzesień – grudzień 2018 roku realizowany  w Szkole Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze ma za zadanie wspieranie uczniów mających trudności w nauce i rozwijanie ich sprawności umysłowych. Poprzez działania w ramach projektu mamy również zamiar podnieść efektywność kształcenia i wychowania.

Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Planowane działania to kształcenie umiejętności kluczowych i rozwój uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i wychowaniu. Duży nacisk planujemy kłaść na indywidualizację pracy z dzieckiem. 

Mamy zamiar udzielać pomocy o charakterze edukacyjnym w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego oraz zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych.

        Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 im. gen. Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze w wieku 7-15 lat (klasy I-VIII)

  W ciągu tygodnia będzie realizowanych 7 godzin zajęć.

 

Przewiduje się następujące formy promocji realizowanych działań w ramach programu:

1. Upowszechnianie działań na szkolnej stronie www.

2. Upowszechnianie działań poprzez prezentacje dla uczniów oraz rodziców w trakcie spotkań z rodzicami.

3. Wystawy produktów wytworzonych w ramach zajęć.

 

Godziny i miejsce realizacji zajęć:

 

Lp.

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

1.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego

poniedziałek

15.20-16.15

Aneta Zielińska

2.

Zajęcia logopedyczne

Poniedziałek

11.30-13.30

Alina Krysmalska

3.

Zajęcia rewalidacyjne

Poniedziałek

8.55-9.40

czwartek

8.00-8.45 lub

14.35-15.20 (zamiennie co drugi tydzień)

 

A.Imiołczyk

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Poniedziałek

8.00-8.45

Ewelina Śliwa

5.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Poniedziałek

14.30-15.30

Anna Włodarczak

6.

Zajęcia rozwijające kompetencje

emocjonalno-społeczne

Środa

9.50-10.50

Anna Włodarczak

7.

Zajęcia rozwijające kompetencje

emocjonalno-społeczne

Czwartek

15.00-16.00

Anna Włodarczak

4. Cele programu

 

1.      Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

2.       Zapobieganie niedostosowaniu i patologiom społecznym.

3.       Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju umysłowego,     psychicznego i społecznego uczniów                                          z utrudnieniami rozwojowymi i ze specyficznymi trudnościami                     w uczeniu się.

4.       Kształcenie umiejętności kluczowych.

5.       Rozwój zainteresowań.

6.        Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

7.     Kształtowanie systematyczności, pracowitości i wytrwałości. 

5. Zakładane rezultaty projektu

Poprzez działania w ramach projektu mamy zamiar:

1.      Podnieść poziom umiejętności i wiedzy uczniów.

2.       Rozwinąć mocne strony uczniów po to, aby uzyskiwali sukcesy w dalszej edukacji.

3.      Zapobiec niedostosowaniu i patologiom społecznym.

4.      Ukształtować wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny i społeczny dziecka.

5.      Usprawnić zaburzone funkcje psychomotoryczne, logiczne myślenie.

6.      Zagospodarować czas wolny uczniów.

 

 

Projekt pozwoli na kształtowanie wizerunku szkoły poprzez pogłębienie umiejętności i wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności, przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych.

6.   Obsługa administracyjna

Monika Wolska (główny księgowy)

 

Czytaj więcej:
 


Kontakt ze szkołą